ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ร่วมลุ้นเป็นผู้ร่วมเดินทางล่องเรือสำราญเที่ยวสิงคโปร์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ร่วมลุ้นเป็นผู้ร่วมเดินทางล่องเรือสำราญเที่ยวสิงคโปร์

ทรู ชวนลูกค้า ทรูแบล็คการ์ด ร่วมสนุกพร้อมลุ้นเที่ยวฟรีกับกิจกรรม ทรูแบล็คการ์ดทริป ครั้งที่ 12 สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ ที่ครั้งนี้ทางทรูได้แจกตั๋วเที่ยวฟรี! สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ล่องเรือสำราญ) จำนวน9 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท

13575654_1299006540129086_1989105873_oลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ร่วมสนุกเพื่อลุ้นเป็นผู้ร่วมเดินทาง ทริปพิเศษจากทรูยู ร่วมกับสายการบิน เจ็ทสตาร์ ,ซูเปอร์สตาร์ เวเคชั่นส์ จำกัด และ บริษัท ฮอลลิเดย์ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัด

เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ล่องเรือสำราญ) เดินทางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม : รับ 2 สิทธิ์ลุ้น จากการลงทะเบียนและร่วมสนุกตอบคำถาม “รูปภาพใดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์” โดยที่ต้องเลือกรูปที่ถูกต้อง 2 ภาพ จาก 4 ภาพ

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฏาคม 2559
ประกาศรางวัลวันที่ 8 กรกฏาคม 2559

ช่องทางการรับสิทธิ์เพิ่มเติม :
1. รับอีก 1 สิทธิ์ จากการกดรับสิทธิ์ผ่านทาง TrueYou Application
2. รับอีก 1 สิทธิ์ จากการกดรับสิทธิ์ทางโทรศัพท์
– ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ที่ใช้เครือข่าย True Move H กด *878*7644#โทรออก(ฟรี)
3. รับอีก 1 สิทธิ์ จากการร่วมตอบแบบสอบถามใน Line TrueYou (Official Account)

เงื่อนไขการรับรางวัล :
1. ของรางวัล กิจกรรมทรูแบล็คการ์ดทริป ครั้งที่ 12 เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ล่องเรือสำราญ) มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท รวม 9 รางวัล (18 ที่นั่ง) รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 450,000 บาท เดินทางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 สิทธิพิเศษนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูแบล็คการ์ดที่มีสถานะใช้บริการของทรู และไม่มียอดค้างชำระอยู่ในระหว่างการร่วมสนุกและรับรางวัล เท่านั้น
2. ประกาศรางวัลวันที่ 8 ก.ค. 59 ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันและแจ้งรายละเอียดการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ภายในวันที่ 18 ก.ค. 59
3. เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายกา โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/แพ็กเกจ เท่านั้น โดยผู้โชคดีต้องร่วมกิจกรรมตรงกับลำดับที่บริษัทกำหนด คือ ลำดับที่ 1000, 2000,3000, 4000, 5000, 6000,7000,8000 และ 9000 ตามลำดับ ดังนั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขาดเอกสารเพื่อการเดินทาง หรือไม่พร้อมเดินทางด้วยเหตุผลใดๆ หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีท่านใหม่มาทดแทน
4. กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลหรือมิได้รับเอกสารการชำระภาษีภายในวันที่ 18 ก.ค. 59 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้ รับรางวัลในลำดับถัดไป
5. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องยืนยันขอรับรางวัล พร้อมส่งเอกสาร ตามรายละเอียด ดังนี้
5.1 สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
5.2 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
5.3 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล โดยการ
โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่ 5.1-5.3 ให้บริษัทฯ ที่ email: trueyouprivilege@truecorp.co.th
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล(แพ็คเกจทัวร์ 1 รางวัล – 2 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บาท) เป็นเงิน 6,000 บาท
7. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
8. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัล
9. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
10. พนักงานของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
11. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้ รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขในข้อ หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
12. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

18 + twelve =