ทรูมูฟ เอช ให้ลูกค้าได้ลุ้นบินฟรีกับ AirAsia และลุ้นรับ Samsung S7 Edge

ทรูมูฟ เอช ให้ลูกค้าได้ลุ้นบินฟรีกับ AirAsia และลุ้นรับ Samsung S7 Edge

TrueYou ร่วมกับ AirAsia BIGPoint จัดกิจกรรมให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช ร่วมสนุกลุ้นรับ AirAsia BIGPoint กว่า 260,000 คะแนน สำหรับแลกตั๋วเครื่องบิน และยังได้ลุ้นรับมือถือ Samsung S7 Edge จำนวน 2 รางวัล

p1aruvm6qecob16h81atj1luh1u7e5

วิธีการร่วมสนุกกิจกรรม
1. สมัครสมาชิก หรือ Login เข้าระบบสมาชิก Air Asia  ที่ https://member.airasia.com/login.aspx
2. รับรหัส BIG Shot ID ที่แสดงตัวเลข 10 หลักที่มุมขวาบนของเว็บไซต์  (กรณีสมาชิกใหม่ ให้ Login เข้าระบบเพื่อรับรหัส)
3. มาที่ LINE TrueYou  พิมพ์คำว่า “BigPoint” ที่ช่องส่งข้อความ
4. คลิกที่ลิงค์เพื่อตอบแบบสอบถามประจำสัปดาห์ หรือ ใช้มือถือกดที่นี่ line://ch/1381321049/enquete/64965
5. กรอกข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถาม

ขั้นตอนการรับรหัส BIG Shot ID
p1arvi3uii189066g19abt591vtu5

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 – วันที่ 10 ตุลาคม 2559 (รวม 5 สัปดาห์)
– สัปดาห์ที่ 1 ร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 6-12 กย 59 ประกาศผล วันที่ 20 กย 59
– สัปดาห์ที่ 2 ร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 กย 59 ประกาศผล วันที่ 27 กย 59
– สัปดาห์ที่ 3 ร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 20-26 กย 59 ประกาศผล วันที่ 4 ตค 59
– สัปดาห์ที่ 4 ร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 27 กย – 3 ตค 59 ประกาศผล วันที่ 11 ตค 59
– สัปดาห์ที่ 5 ร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 4-10 ตค 59 ประกาศผล วันที่ 18 ตค 59

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกสัปดาห์ที่ >> www.trueyou.co.th, www.facebook.com/trueyouhappiness

ของรางวัลกิจกรรม
1. รางวัลประจำสัปดาห์
คะแนน AirAsia BIGPoint สำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ จำนวนทั้งหมด 10 รางวัล แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 2 รางวัลๆ ละ 26,000 คะแนน เพื่อแลกตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ
– ลงทะเบียนร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง / สัปดาห์
– จับรางวัลผู้โชคดี จากการสุ่มจับจากผู้ร่วมสนุกที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
– ของรางวัลนี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม
– เงื่อนไขการใช้คะแนน BIGPoint ให้เป็นไปตามที่สายการบิน AirAsia กำหนด
– เพิ่มคะแนนให้ตาม BIG Shot ID ที่ลงทะเบียนไว้ หลังจากจบกิจกรรม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

2. รางวัล มือถือ Samsung Galaxy S7 edge 32 GB
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่าน Line TrueYou (ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 – วันที่ 10 ตุลาคม 2559) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 1 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 23,900 บาท โดยผู้โชคดีจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (1,673 บาท) และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (1,195 บาท) รวมเป็นเงินค่าภาษีทั้งสิ้น 2,868 บาท
– จับรางวัลผู้โชคดี จากการสุ่มจับจากผู้ร่วมสนุกที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
– ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 18 ต.ค.59

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ใช้บริการในเครือทรู อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทรูมูฟ เอช, ทรูออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์ โดยต้องไม่ปรากฏว่ามีหนี้ค่าใช้สินค้า และ บริการค้างชำระใดๆทั้งสิ้น
2. ของรางวัลไม่สามารถ แลกเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
3. ผู้โชดดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็น สมาชิก AirAsia BIGPoint
4. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลกิจกรรม ตามข้อที่ 2 เป็น มือถือ Samsung Galaxy S7 edge 32 GB จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลังจากการประกาศผล เพื่อแจ้งรายละเอียด การชำระภาษี และการรับรางวัลกิจกรรม โดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ – สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร ให้กับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยผู้โชคดีต้อง email ใบ Payin เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินค่าภาษี (โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิเฉพาะชื่อ-นามสกุล หรือ หมายเลขบัตรประชาชน ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ตรงกับใบรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่านั้น) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลตกลง สละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลปฎิบัติผิดหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้รางวัลดังกล่าว และให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองถัดไป (ถ้ามี) หรือดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว
5. กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ในการรับของรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว ไม่สามารถร่วมกิจกรรม และไม่สามารถรับของรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าวทุกกรณี
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการ แผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่ผู้สนับสนุนของรางวัลและบริษัท เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รับรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในการเล่นทุกรูปแบบ
9. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

1 × two =