ทรู ชวนลูกค้า True Card ลุ้นเที่ยวฟรีที่กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ทรู ชวนลูกค้า True Card ลุ้นเที่ยวฟรีที่กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ทรูมูฟ เอช จัดกิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นเป็นผู้ร่วมเดินทาง ทริปพิเศษสำหรับลูกค้าทรูการ์ด โดยใช้ชื่อ ทรูการ์ดทริป ครั้งที่ 9 เส้นทางกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ฟรี!!! จำนวน 9 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง รวม 18 ที่นั่ง โดยบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ร่วมกับ โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท

4-10-2559 12-46-35ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 3 – 9 ต.ค. 2559 ทาง Line Official TrueYou
ประกาศรางวัลวันที่ 11 ต.ค. 2559
เดินทางวันที่ 28-30 ต.ค. 2559

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) และเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทรู แบล็คการ์ด (“ลูกค้าทรู แบล็คการ์ด”) และ บัตรทรู เรดการ์ด (“ลูกค้าทรู เรดการ์ด”) ที่มีสถานะ Active ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559
1.2 ไม่มียอดค่าบริการค้างชำระสำหรับรอบบิลล่าสุด
1.3 อายุระหว่าง 12 – 65 ปี
1.4 ไม่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หรือตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัย
2. วิธีการเข้าร่วมรายการ เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัท จึงขอมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์และร่วมสนุกตามผ่านช่องทาง TrueYou Line official account ในวันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2559
3. ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัลเป็น แพ็คเกจท่องเที่ยว เส้นทางกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล (18 ที่นั่ง) รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 โดยในแพ็คเกจ/รางวัลจะประกอบไปด้วย
3.1 ค่าโรงแรมที่พัก (2 ท่านต่อห้อง)
3.2 ค่าแพคเกจท่องเที่ยว
3.3 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง สำหรับ 2 ท่าน
3.4 ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ตลอดการเดินทาง
3.5 ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
3.6 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับ 2 ท่าน
4. ลูกค้าทรูการ์ด ที่ร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในระยะเวลากิจกรรม (3 – 9 ตุลาคม 2559) โดยช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 2 และลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1. และทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทขอมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ในลำดับที่ 1,000 / 2,000/ 3,000/ 4,000/ 5,000 / 6,000/ 7,000/ 8,000 และ 9,000 เป็นผู้มีสิทธิได้รับของรางวัล อนึ่ง กรณีลูกค้าผู้โชคดีในลำดับตามที่กำหนดข้างต้นไม่สามารถรับสิทธิได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกลำดับสำรองเรื่อยไปเป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทน เช่น ลูกค้าลำดับที่ 1,000 ไม่สามารถรับสิทธิได้ ลำดับถัดไปที่จะมีสิทธิได้รับของรางวัลคือ 1,001 หรือถัดไปทีละ 1 ลำดับจนกว่าจะได้ผู้มีสิทธิตรงตามข้อกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าในลำดับสำรองทุกลำดับไม่สามารถรับสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายแล้ว มีลูกค้ารวมทั้งสิ้นไม่ถึงลำดับที่ 9,000 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดกับของรางวัลได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรต่อไป
5. เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการตามข้อ 2 โดยลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/แพ็กเกจ เท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขาดเอกสารเพื่อการเดินทาง(เช่น พาสปอร์ต) หรือไม่พร้อมเดินทางด้วยเหตุผลใดๆ หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีท่านใหม่มาทดแทน
6. ประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.trueyou.co.th นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งไปยังผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าด้วย
7. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องยืนยันขอรับรางวัล พร้อมส่งเอกสาร ตามรายละเอียด ดังนี้
7.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
7.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล โดย
การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip
โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่ 7.1-7.2 ให้บริษัทฯ ที่ email:
trueyouprivilege@truecorp.co.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 500 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล 700 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาท ต่อรางวัล
***กรณีลูกค้าไม่สามารถชำระค่าภาษีก่อนเดินทางและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ถือว่าลูกค้าตกลงสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น***
9. การขอยกเลิกการเดินทาง กรณีลูกค้าขอยกเลิกการเดินทาง ลูกค้าจะต้องขอยกเลิกก่อนการเดินทางภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มิเช่นนั้น ทางทรูขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
10. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
11. พนักงานของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
12. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขในข้อ หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

fifteen + 2 =