ลูกค้าทรู ร่วมลุ้นรับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า

ลูกค้าทรู ร่วมลุ้นรับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า

ทรู ชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม “ทรูชวนชิม อิ่มนานาชาติ” ไปกับ TrueYou

9-6-2559 20-28-35ทรู มีกิจกรรมดีๆ สำหรับลูกค้าทรูมาแนะนำ ซึ่งก็คือ โครงการ อิ่มนานาชาติกับทรูปี 2 ที่ลูกค้าทรูสามารถใช้ สิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และยังได้เก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อนำมาลุ้นรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 278,000 บาท

9-6-2559 20-29-41วิธีการรับสิทธิพิเศษ
1.ทุกๆ การกดรับสิทธิ์ผ่านระบบ USSD และ TrueYou Application ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 278,000 บาท
2. ลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จจากการรับประทานอาหารในแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันหากได้รับของรางวัล ทั้งนี้ วันที่ปรากฏในใบเสร็จจะต้องเป็นวันเดียวกับที่ลูกค้ากดรหัส USSD และ TrueYou Application

เงื่อนไขการรับรางวัล
– ลูกค้าทรู และ/หรือลูกค้าทรูแบล็คการ์ด และ/หรือลูกค้าทรูเรดการ์ด ที่กดรับรหัส USSD เพื่อขอรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายากรแล้ว 1 ครั้ง จะได้รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 55,600 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 278,000 บาท ระยะเวลาเดินทางภายใน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 (ยกเว้นเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– ลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จจากการรับสิทธิพิเศษจากแต่ละร้านค้าไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันหากได้รับของรางวัล ทั้งนี้ วันที่ปรากฏในใบเสร็จของร้านค้าที่ร่วมรายการจะต้องเป็นวันเดียวกับที่ ลูกค้ากดรหัส USSD
– เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงขอมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ทำการกด รหัส USSD ในลำดับที่ 7,000/ 14,000/ 21,000/ 28,000 และ 35,000 เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล กรณีลูกค้าผู้โชคดีในลำดับตามที่กำหนดข้างต้นไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ไม่ว่า ด้วยเหตุใด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกลำดับสำรองเรื่อยไปเป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้ รับรางวัลแทน เว้นแต่กรณีลูกค้าในลำดับสำรองทุกลำดับไม่สามารถรับสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายแล้ว มีลูกค้ารวมทั้งสิ้นไม่ถึงลำดับที่ 35,000 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดกับของรางวัลได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควรต่อไป
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลในวันที่ 26 กันยายน 2559 ทาง www.trueyou.co.th นอกจากนี้ บริษัทจะทำการแจ้งไปยังเลขหมายโทรศัพท์ของลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลนี้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
– ลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องแสดงใบเสร็จจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ที่บริษัทกำหนดตามที่ระบุไว้
– หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว
ผู้โชคดีต้องทำการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทย พาณิชย์ ซึ่งบริษัทจะมีการจัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้โชคดีผ่าน e-mail หลังจากที่ติดต่อผู้โชคดีได้แล้ว และตรวจสอบผู้โชคดีว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในการได้รับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว และเข้ามารับของรางวัลภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ด้วยตนเอง พร้อมแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
2. แสดงใบเสร็จจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไข
3. ใบแสดงการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 เวลา 09:00 – 17:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกลงสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ หรือขาดเอกสารเพื่อการเดินทาง หรือไม่พร้อมเดินทางด้วยเหตุผลใดๆ ภายใต้การพิจารณาของบริษัท ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้ รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขในข้อ หรือดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
– กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ รายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
– ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทาง จะต้องมี Passport ที่เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในวันรับรางวัล
– ผู้ร่วมเดินทางสามารถเป็นครอบครัว หรือเพื่อน หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับความยินยอมให้ร่วมเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้โชคดี
– ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต่อเมื่อไม่มีหนี้ ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใดๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และตลอดระยะเวลาการเดินทางไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการ ขายนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น

ร่วมลุ้นรับสิทธิตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

five × four =