ทรู ชวนลุ้นเที่ยวฟรีกับทริปพิเศษสำหรับลูกค้าทรูการ์ดจาก TrueYou ครั้งที่ 8 จังหวัดเชียงราย

ทรู ชวนลุ้นเที่ยวฟรีกับทริปพิเศษสำหรับลูกค้าทรูการ์ดจาก TrueYou ครั้งที่ 8 จังหวัดเชียงราย

ทรู ชวนลูกค้า TrueYou ร่วมสนุกพร้อมลุ้นเที่ยวฟรีกับกิจกรรม ทรูการ์ดทริป ครั้งที่ 8 ที่ครั้งนี้ทางทรูได้แจกตั๋วเที่ยวฟรี! จังหวัดเชียงราย จำนวน 3วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ร่วมกับคาทิลิยา เมาน์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงรายและแตงโมทัวร์ ฟรีจำนวน 9 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวม 18 ที่นั่ง

2-6-2559 12-44-33โดยลูกค้าทรูการ์ด สามารถร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามผ่านช่องทาง TrueYou Line official account เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทรูการ์ดทริป ครั้งที่ 8 จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาแคมเปญ
ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2559 ทาง Line TrueYou (Official Account)
โดยจะประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueyou.co.th
เดินทางวันที่ 25-27 มิถุนายน 2559

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ของรางวัลทรูการ์ดทริป ครั้งที่ 8 เชียงราย 3 วัน 2 คืน รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 9 รางวัล (18 ที่นั่ง)  เดินทาง 25 – 27 มิถุนายน 2559 สิทธิพิเศษนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูการ์ดที่มีสถานะใช้บริการของทรู และไม่มียอดค้างชำระอยู่ในระหว่างการร่วมสนุกและรับรางวัล เท่านั้น
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันและแจ้งรายละเอียดการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
3. กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลหรือมิได้รับเอกสารการชำระภาษีภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับถัดไป
4. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องยืนยันขอรับรางวัล พร้อมส่งเอกสาร ตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ และ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล โดยการชำระผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip  โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่ 4.1-4.2 ให้บริษัทฯ ที่ email: trueyouprivilege@trueyou.co.th
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล(แพ็คเกจทัวร์ 1 รางวัล – 2 ที่นั่ง มูลค่า 10,000 บาท) เป็นเงิน 1,200 บาท
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว รวมเป็นเงิน 1,600 บาท (ชำระ ณ วันเดินทาง)
7. กรณีลูกค้าขอยกเลิกการเดินทาง ลูกค้าจะต้องขอยกเลิกก่อนการเดินทาง (ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ) มิเช่นนั้น ทางทรูขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
8. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
9. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
10. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
11. พนักงานของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
12. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขในข้อ หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

[การสำรวจครั้งนี้จะดำเนินการโดย [TrueYou]. LINE Corporationจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหา. ผลสำรวจและข้อมูลที่เผยแพร่ซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุชื่อ]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

17 − 10 =