ด่วน! ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต EXO PLANET #3 in BANGKOK เพียงสมัครแพ็กเกจเสริมเน็ตสุดคุ้มจากทรูมูฟ เอช

ด่วน! ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต EXO PLANET #3 in BANGKOK เพียงสมัครแพ็กเกจเสริมเน็ตสุดคุ้มจากทรูมูฟ เอช

ทรูมูฟ เอช เอาใจสาวกบอยแบรนด์ชื่อดังจากเกาหลี EXO ด้วยการมอบสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต EXO PLANET #3 – The EXO’rDIUM – in BANGKOK ราคาใบละ 6,000 บาท จำนวน 40 รางวัล (รอบวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559) ด่วน!!! เพียงสมัครหรือซื้อแพ็คเกจเสริมจากทรูมูฟ เอช ดังนี้

– 1 GB 99 บาท 7 วัน กด *900*1921# โทรออก (ได้รับ 10 สิทธิ์)
– 1.5 GB 199 บาท 30 วัน กด *900*8982# โทรออก (ได้รับ 25 สิทธิ์)

* สมัครได้ทั้งลูกค้ารายเดือนและเติมเงิน และสามารถซื้อซ้ำได้

ตั้งแต่วันนี้ – 5 กันยายน 2559

14207696_1386432234718484_1349940887531888701_o

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย “ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต EXO PLANET #3 – The EXO’rDIUM – in BANGKOK เพียงซื้อ/สมัคร แพ็กเกจเสริมที่กำหนด”
1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“บริษัท”) หรือของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบรายเดือน หรือระบบเติมเงิน และ
1.2 สมัคร/ซื้อ แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 1 GB 7 วัน ราคา 99 บาท หรือ แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 1.5 GB 30 วัน ราคา 199 บาท ผ่านทุกช่องทาง และ
1.3 ดำเนินการสมัคร / ซื้อ แพ็กเกจเสริมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. ผู้ใช้บริการผู้มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อสมัคร/ ซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 1 GB 7 วัน ราคา 99 บาท 1 ครั้ง/แพ็กเกจ จะได้รับ 10 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ เมื่อสมัคร/ ซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 1.5 GB 30 วัน ราคา 199 บาท 1 ครั้ง/แพ็กเกจ จะได้รับ 25 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม และเนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ จึงขอมอบรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีจำนวนสิทธิมากที่สุด (หากมีจำนวนสิทธิเท่ากัน จะขอพิจารณามอบรางวัลให้ผู้ที่มีรายการ การสมัคร/ซื้อ ในครั้งสุดท้ายเร็วที่สุดก่อน) จำนวน 40 ท่านแรก ได้รับ บัตรคอนเสิร์ต EXO PLANET #3 – The EXO’rDIUM – in BANGKOK รอบวันที่ 11 กันยายน 2559 ท่านละ 1 รางวัล (1 รางวัล รับบัตรคอนเสิร์ต 1 ใบ/ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน / เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่/เลขหมายบัตรประชาชน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการ ที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือไม่ดำเนินการอื่นใดภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการ ในรายชื่อสำรองมาทดแทน หรือดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัล ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/TrueMoveH ในวันที่ 8 ก.ย. 2559 และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามลำดับ ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัคร/ซื้อแพ็กเกจดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีการขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการตามเลขหมายโทรศัพท์ดังกล่าวได้ภายในวันที่ข้างต้น บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวน หรือดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร เพื่อแจ้งนัดสถานที่ เวลาและวิธีการรับรางวัล

5. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ยืนยันข้อมูลต่อไปนี้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปยังผู้โชคดี
· ชื่อ-นามสกุล
· เลขที่บัตรประชาชน
· หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
· เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม
5.2 ติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ณ ตอนยืนยันข้อมูล พร้อมดำเนินการ ตลอดจนแสดงหลักฐาน และเอกสารดังต่อไปนี้
· บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
· สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
5.3 ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแล้ว กรณีผู้ใช้บริการไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือเป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิเฉพาะผู้โชคดีที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับใบรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่านั้น

6. เงื่อนไขทั่วไป
6.1 ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อมีสถานะ Active และไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ หรือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัล และตลอดไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามกิจกรรมนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น
6.2 ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
6.3 หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
6.4 พนักงาน และครอบครัวของบริษัท และตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
6.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
6.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
6.7 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

nineteen − eight =